Vedtægter

Revideret Januar 2023.

Vedtægter

til

Fjernvarmeforsyningen i Øster Toreby, Toreby, Sundby og Nagelsti AmbA

Gældende fra 1. januar 2019.


§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er :
Fjernvarmeforsyningen for Ø. Toreby, Toreby, Sundby & Nagelsti AmbA


1.2 Selskabets hjemsted er:
Agrovej 3, 4800 Nykøbing F. i Guldborgsund Kommune.


§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i det nævnte område.

2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til tid gældende lovgivning samt til såvel tekniske som økonomiske forhold. Endvidere kræves godkendelse af Guldborgsund Kommune, der fastlægger grænserne for forsyningsområdet.


§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.

3. Ejer af bygning på lejet grund.

4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som
fælles facilitet har den selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet
med hovedmåler tilhørende selskab.

 

 3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1. anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor forsyningsområdet, er berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den ejendom kan forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftager, hvorved forstås enhver der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere mm.

3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende.

3.5 Andelshavere, vameaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt eventuelle tekniske leveringsbestemmelser.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.


§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomisk ansvar

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den for andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier om kostægte tariffastsættelse.


§ 5 Udtrædelsesvilkår

For så vidt der ikke af Guldborgsund Kommune er besluttet og indført forblivelsespligt for de tilsluttede ejendomme, gælder følgende bestemmelser:

5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

 

 5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

en. Afgifter i henhold til årsopgørelse.

b. Eventuelt skyldige afgifter.

 

c . Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsled-
ningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskab.

d . Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædende ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledige kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen -tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af
foretagne afskrivninger beregnet på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden for opsigelsen.

 

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt ledningsnettets forbliver medfører væsentlige og omfattende hindringer for rummene eller grundens udnyttelse, og der kan derfor ikke opnås aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.


§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 2- og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

 

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af to stemmetællere.

4. Beretning for det forløbne regnskabsår.

5 . Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

6. Budget for indeværende driftsår forelægges til orientering.

7. Forslag fra bestyrelsen herunder eventuelle forslag til nyinvesteringer eller geninvesteringer.

8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af revisor.

12. Eventuelt.

 

6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2, og som har et bruttoareal på indtil 500 m2. For hver yderligere påbegyndt 500 m2 etageareal, har andelshaveren yderligere én stemme. Ingen shaver kan dog afgive mere end 10 stemmer.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøver stemmeretten af ​​andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede boliger/lejemål.

 
6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end to stemmer yderligere ved fuldmagt.


6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og der er ikke begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til det mødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst 1/5 af selskabets andelshavere er
repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.

Vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 1/5 af andelshaverne er repræsenteret på generalforsamlingen, men bestyrelsen kan genfremsætte ændringsforslaget på en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger og afholdes senest 6 uger efter datoen for første generalforsamling og forslaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed, uden hensyn til antal repræsenterede andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe Guldborgsund Kommune har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Byrådet.

6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være be-
styrelsen i hænde senest den 1. marts samme år. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

6.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 2 uger før generalforsamlingen.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling og skal afholdes inden 6 uger efter modtagelsen af ​​skriftligt ønske herom.


§ 7 Bestyrelse

7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 medlemmer skal være andelshavere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælger i 2 år ad gangen, men kan genvælges.

På generalforsamlinger afholdt i ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. I lige år
afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

7.2 På hver generalforsamling vælger 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af ​​bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedt for det afgående medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/varmeaftager, som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuel tvivlspørgsmål om valgbarhed.


§ 8 Selskabets ledelse

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af ​​dens medlemmer herunder formanden eller næstformanden er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

8.3 Referat af bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.


8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om ansættelsesforhold mv

8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

Ved afhændelse af fast ejendom og optagelse af lån kræves godkendelse af Guldborgsund Kommunes Byråd, sålænge der er ydet garanti for selskabets lån, dog med undtagelse af almindelig driftskredit inden for en ramme af 7 mio. kr..

8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden.

8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.


§ 9 Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra den 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres
under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Regnskabet revideres af en af ​​generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

9.3 Årsregnskab såvel som budget skal fremsendes til Guldborgsund Kommune til
orientering, så længe Guldborgsund Kommune garanterer for lån optaget af selskabet.

9.4 Budgettet skal forud for regnskabsårets begyndelsesindsendes til Guldborgsund
Kommune til orientering.

Det reviderede årsregnskab udsendes til andelshaverne i sammentrængt form samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.


§ 10 Selskabets opløsning

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.


10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen.

10. Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordele mellem andelshaverne i forhold til andelshaverens andel af selskabets forbrugsafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen shaver kan få udbetalt et større beløb end den pågældende indskudskapital. Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

 Vedtaget på ny generalforsamling den 28. november 1996 og senere revideret efter krav fra Nykøbing F. Byråd ved brev af den 20. juni 1997.


Revideret den 01. oktober 2008 pga. kommunesammenlægninger og Guldborgsund Byråds fravalg af at have et medlem i bestyrelsen samt brev af 17. august 2009 fra kommunen om at ændre maksimum på driftskredit jvf § 8.5

Revideret juni 2018 pga. Energitilsynets krav om omlægning af regnskabsår, med henblik på at det fra den 1. januar 2019 kommer til at følge kalenderåret. Endvidere revideret juni 2018 (§9.3 og 9.4) på ​​anmodning af brev fra Guldborgsund Kommune.

Revideret december 2018 pga. energitilsynets krav om at regnskabet fra 1. januar 2019 skal følge kalenderåret.


Som Bestyrelse:


Leif Jeppesen. (formand) Niels Thorup Madsen (næstformand)


Elisabeth Eriksen. Hans Peter Madsen.


Morten Jensen

 

 

 

 

//