Generalforsamling 2017

9. oktober 2017

Indvarsling til: ORDINÆR GENERALFORSAMLING

tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 19.30 i Toreby Forsamlingsgård

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af to stemmetællere.
4. Beretning for det forløbne regnskabsår.
5. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
6. Budget for indeværende driftsår forelægges til orientering.
7. Forslag fra bestyrelsen herunder eventuelle forslag til nyinvesteringer eller geninvesteringer.
8. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Preben Larsen – modtager genvalg Hans Rasmussen – er ikke stillet på genvalg Bestyrelsen indstiller Niels Thorup Madsen til den ledige plads i bestyrelsen
11. Valg af to suppleanter. Forslag: Peter Skovgaard Rene M. Pedersen
12. Valg af revisor. Beierholm
13. Eventuelt. Det fulde regnskab ligger til gennemsyn på generalforsamlingen, evt. spørgsmål hertil vil blive besvaret af revisor Lars Strange Hansen